12 siječanj 2022

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE KLENOVNIK

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (´Narodne novine˝ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), i članka 48. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (˝Narodne novine˝ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08,36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i Odluke načelnika Općine Klenovnik o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Klenovnik ( KLASA: 943-01/22-01/01, URBROJ: 2186/015-22-01, od dana 05. siječnja 2022.), Općina Klenovnik raspisuje

                                               

NATJEČAJ

ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE KLENOVNIK

 

I.


Predmet natječaja je prodaja sljedećih nekretnina:

 

1k.č.br. 8287 katastarske općine Klenovnik, upisana u zemljišnoknjižni uložak broj 1952

    katastarske općine Klenovnik, u naravi ORANICA  u Dubravi, ukupne površine

    5848 m2, što za suvlasnički dio od 1/2 dijela nekretnine iznosi 2924 m2

 

    Suvlasnički dio: 1/2

    Vrsta nekretnine: izvan granica građevinskog područja naselja – poljoprivredno zemljište

 

    Početna kupoprodajna cijena: 6.100,00 kn

    Iznos jamčevine: 610,00 kn

 

 

2k.č.br. 811 katastarske općine Klenovnik, zemljišnoknjižni uložak ne postoji katastarske općine Klenovnik, u naravi ORANICA pri Zdenci, ukupne  površine 277 m2, što za suvlasnički dio od 1/2 dijela nekretnine iznosi 138,5 m2

 

Suvlasnički dio: 1/2

Vrsta nekretnine: katastarska čestica k.č.br. 811 k.o. Klenovnik, nalazi se izvan granica građevinskog

                             područja

                             

                      

Početna kupoprodajna cijena: 550,00 kn

Iznos jamčevine: 55 kn

 

 

3k.č.br. 8364 i 8365 katastarske općine Klenovnik, upisana u zemljišnoknjižni uložak 1958 katastarske općine Klenovnik, u naravi  ORANICA I LIVADA u Dubravi, ukupne površine  5885 m2,  što za suvlasnički dio od 1/2 dijela  nekretnine iznosi 2942,5 m2

 

Suvlasniči dio: 1/2

Vrsta nekretnineizvan granica građevinskog područja naselja- poljoprivredno zemljište

 

Početna kupoprodajna cijena: 6.150,00 kn

Iznos jamčevine: 615 kn

 

4. k.č.br. 6920 katastarske općine Klenovnik, upisana u zemljišnoknjižni uložak 5482 katastarske općine Klenovnik, u naravi ORANICA kod Majhena, ukupne površine 4266 m2, što za suvlasnički dio od  1/5 dijela nekretnine iznosi  853,2 m2

            

Suvlasnički dio: 1/5

Vrsta nekretnine: katastarska čestica k.č.br. 6920 k.o.  Klenovnik nalazi se izvan granica građevinskog

                             područja naselja

                         

 

Početna kupoprodajna cijena: 1.420,00 kn

Iznos jamčevine: 142 kn

 

5. k.č.br. 3895/2 katastarske općine Klenovnik, upisana u zemljišnoknjižni uložak 5524 katastarske općine Klenovnik, dvorište, ukupne površine 163 m, što za vlasnički dio od 1/1  iznosi 163 m2

 

Vlasnički dio: 1/1

Vrsta nekretnine: katastarska čestica k.č.br. 3892/5 k.o. Klenovnik nalazi se unutar građevinskog

                             područja naselja

 

Početna prodajna cijena: 900 kn

Iznos jamčevine: 90 kn

 


                                                                   II.


Pisane ponude se podnose u zatvorenoj omotnici s naznakom ˝NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE - NE OTVARATI˝ i adresom ponuditelja, te se dostavljaju na adresu: OPĆINA KLENOVNIK, KLENOVNIK 9A, 42244 KLENOVNIK ili  se dostAvljaju osobno na naznačenu adresu, najkasnije do 26. siječnja 2022. godine do 14.00 sati.

 

Dan predaje ponude smatra se dan predaje ponude u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela odnosno dan predaje na poštu preporučenom pošiljkom.

 

Ponude će se javno otvoriti na sjednici Povjerenstva nadležnog za razmatranje ponuda na adresi Općina Klenovnik, Klenovnik 9A, 42244 Klenovnik, dana 31. siječnja 2022. godine u 10 sati.

 


                                                                III.


Sve uvjete natječaja možete pronaći u dolje navedenom dokumentu.

NAZIV DATUM
natječaj za nekretnine.pdf 12.1.2022.