1 travanj 2022

Odluka o odabiru programa/projekata udruga i visini financijske potpore iz proračuna Općine Klenovnik za 2022. godinu

Na temelju odredbe članka 29. stavka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ("NN broj 26/15, dalje u tekstu: Uredba) i članka 25. Pravilnika o financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Klenovnik ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 1/2020, dalje u tekstu: Pravilnik), načelnik Općine Klenovnik donio je Odluku o odabiru programa/projekata udruga i visini financijske potpore iz proračuna Općine Klenovnik za 2022. godinu.

Podaci o udrugama i programu/projektu kojima je odobreno financiranje kao i podaci o visini dodijeljene financijske potpore  navedeni su u Tablici 1. koja čini sastavni dio ove Odluke.
NAZIV DATUM
Odluka o odabiru programa-projekata udruga.pdf 1.4.2022.