14 rujan 2021
Objavio Admin

REGISTAR ODLUKA 2021. GODINA

Klikom na poveznicu možete pogledati Odluke iz 2021. godine

 • Izmjena Odluke o popisu nerazvrstanih cesta u Općini Klenovnik  (SVVZ 6/21)
 • Izmjena Odluke o popisu nerazvrstanih cesta u Općini Klenovnik (SVVZ 17/21)
 • Suglasnost na Cjenik javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Klenovnik (SVVZ 21/21)
 • Statut Općine Klenovnik (SVVZ 22/21)
 • Poslovnik Općinskog vijeća Općine Klenovnik (SVVZ 22/21)
 • Odluka o izmjenama i dopunama  Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Klenovnik (SVVZ 22/21)
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Klenovnik (SVVZ 22/21)
 • Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Klenovnik za 2020. godinu (SVVZ 22/21)
 • Rješenje o imenovanju ravnateljice, koja radi i kao odgojitelj, Dječjeg vrtića "Latica" Klenovnik (SVVZ 22/21)
 • Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Klenovnik u 2021. godini (SVVZ 32/21)
 • Rješenje o osnivanju Mandatne komisije (SVVZ 51/21)
 • Rješenje o osnivanju  Komisije za izbor i imenovanje (SVVZ 51/21)
 • Rješenje o osnivanju Komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost (SVVZ 51/21)
 • Rješenje o izboru potpredsjednika  Općinskog vijeća Općine Klenovnik (SVVZ 51/21)
 • Rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Klenovnik (SVVZ 51/21)
 • Odluka o izvršenju Proračuna Općine Klenovnik za 2020. godinu (SVVZ 58/21)
 • Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu (SVVZ 58/21)
 • Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu (SVVZ 58/21)
 • Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja  komunalne infrastrukture za 2020. godine (SVVZ 58/21)
 • Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godine (SVVZ 58/21)
 • Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima i obrazovanju za 2020. godinu (SVVZ 58/21)
 • Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima i obrazovanju za 2020. godinu (SVVZ 58/21)
 • Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2020. godinu (SVVZ 58/21)
 • Izvješće o realizaciji Programa raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2020. godinu (SVVZ 58/21)
 • Odluka o naknadama članova Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeće Općine Klenovnik (SVVZ 58/21)
 • Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o dodjeli građevine Dječjeg vrtića u Klenovniku na upravljanje i korištenje (SVVZ 58/21)
 • Ugovor o dodjeli građevine Dječjeg vrtića u Klenovniku  na upravljanje i korištenje (SVVZ 58/21)
 • Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Klenovnik (SVVZ 59/21)
 • Odluka o donošenju Plana ugroženosti od požara Općine Klenovnik te Plana zaštite od požara za Općinu Klenovnik (SVVZ 59/21)
 • Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića "Latica" Klenovnik za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu (SVVZ 59/21)
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada Dječjeg vrtića "Latica" Klenovnik (SVVZ 59/21)
 • Izmjena Odluke o popisu nerazvrstanih cesta u Općini Klenovnik (SVVZ 59/21)
 • Odluka o donošenju Plana ugroženosti od požara Općine Klenovnik te Plana zaštite od požara za Općinu Klenovnik (SVVZ 63/21)
 • Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića "Latica" Klenovnik za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu (SVVZ 63/21)
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika o radu Dječjeg vrtića "Latica" Klenovnik (SVVZ 63/21)
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti  na Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada Dječjeg vrtića "Latica" Klenovnik (SVVZ 63/21)
 • Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Klenovnik (SVVZ 82/21)
 • Izmjena Odluke o popisu  nerazvrstanih cesta u Općini Klenovnik (SVVZ 65/21)
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klenovnik (SVVZ 82/21)
 • Odluka o stipendijama Općine Klenovnik (SVVZ 82/21)
 • Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općine Klenovnik (SVVZ 82/21)
 • Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt KULTURNI CENTAR KLENOVNIK S VANJSKIM UREĐENJEM (SVVZ 82/21)
 • Pravilnik o kriterijima i načinu provođenja ocjenjivanja službenika (SVVZ 82/21)
 • Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klenovnik (SVVZ 82/21)
 • Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata upravnih tijela Općine Klenovnik za 2021. godinu (SVVZ 82/21)
 • Odluka o imenovanju koordinatora na lokaciji Općine Klenovnik (SVVZ 102/21)
 • Odluka o visini ekonomske cijene boravka djece u Dječjem vrtiću "Latica" Klenovnik za 2022. godinu (SVVZ 127/21)
 • Odluka o mjerilima sufinanciranja smještaja djece s područja Općine Klenovnik u dječje vrtiće za 2022. godinu (SVVZ 127/21)
 • Odluka o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka (SVVZ 127/21)
 • Odluka o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka za 2022. godinu (SVVZ 127/21)
 • Odluka o sufinanciranju iznosa cijene javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada (SVVZ 127/21)
 • Odluka o davanju suglasnosti na Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića "Latica" Klenovnik za pedagošku godinu 2020./2021. (SVVZ 127/21)
 • Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića "Latica" Klenovnik za pedagošku godinu 2021./2022. (SVVZ 127/21)
 • Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan  Dječjeg vrtića "Latica" Klenovnik za 2022. godinu  s projekcijama za 2023. i 2024. godinu (SVVZ 127/21)
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene Pravilnika o radu  Dječjeg vrtića "Latica" Klenovnik (SVVZ 127/21)
 • Odluka o izradi 1. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Klenovnik  (SVVZ 127/21)
 • Odluka o pokretanju inicijative za osnivanje Turističke zajednice na području općina Cestica, Donja Voća, Klenovnik, Maruševec, Petrijanec i Vinica (SVVZ 127/21)NAZIV DATUM
svvz12721.pdf 24.06.2022
svvz10221.pdf 12.01.2022
svvz8221.pdf 12.01.2022
svvz6521.pdf 14.09.2021
svvz621.pdf 14.09.2021
svvz1721.pdf 14.09.2021
svvz2121.pdf 14.09.2021
svvz2221.pdf 14.09.2021
svvz3221.pdf 14.09.2021
svvz5121.pdf 14.09.2021
svvz5821.pdf 14.09.2021
svvz5921.pdf 14.09.2021
svvz6321.pdf 14.09.2021