29 lipanj 2021

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJIH PONUDA ZA PRODAJU NEKRETNINA

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (˝Narodne novine˝  broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14, članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (˝Narodne novine˝  broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 44. Statuta Općine Klenovnik, (˝Službeni vjesnik Varaždinske županije˝ broj 22/21), općinski načelnik Općine Klenovnik dana 29. lipnja 2021. godine donosi

 Odluku o odabiru najpovoljnijih ponuda za prodaju nekretnina.


Cijelu Odluku možete preuzeti u privitku.

NAZIV DATUM
Odluka o odabiru najpovojnijih ponuda za nekretnine (1).pdf 29.6.2021.