10 srpanj 2020

Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Klenovnik

DAVATELJ KONCESIJE: Općina Klenovnik, Klenovnik 9A, 42244 Klenovnik, OIB: 80034270503, tel: 042/763-301. faks: 042/352-070. e-pošta: opcina.klenovnik@vz.t-com.hr, internetska adresa: www.klenovnik.hr, osoba zadužena za kontakt: Marijana Fotez

VRSTA I PREDMET KONCESIJE:  Vrsta koncesija je koncesija za javne usluge.

Predmet koncesije je pravo obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Klenovnik. Pod obavljanjem dimnjačarskih poslova razumijeva se obveza čišćenja i kontrole dimovodnih objekata i uređaja za loženje u određenim rokovima i drugo.

PRIRODA I OPSEG DJELATNOSTI KONCESIJE: Koncesijom  se stječe pravo obavljanja djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Klenovnik, što podrazumijeva: provjera ispravnosti i funkcioniranja dimnjaka i uređaja za loženje, uređaja ili otvora za opskrbu zraka za izgaranje i odvod dimnih plinova;obavljanje redovnih i izvanrednih pregleda dimnjaka i uređaja za loženje;čišćenje i kontrola dimnjaka i uređaja za loženje; poduzimanje mjera za sprečavanje opasnosti od požara, eksplozija, trovanja, te zagađivanje zraka, kako ne bi  nastupile štetne posljedice zbog neispravnosti dimnjaka i uređaja za loženje.

MJESTO OBAVLJANJA KONCESIJE: Područje Općine Klenovnik kao jedno jedinstveno dimnjačarsko područje.

ROK TRAJANJA KONCESIJE: 5 (pet) godina.

PROCJENA VRIJEDNOSTI KONCESIJE: procjena vrijednosti koncesije za razdoblje trajanja koncesije od 5 godina iznosi 120.000,00 kn (bez PDV-a).

NAKNADA ZA KONCESIJU: Početni iznos naknade za koncesiju utvrđuje se u iznosu od 1.000,00 kn godišnje.

ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 10. kolovoz 2020. do 11:00 sati, bez obzira na način dostave.

ADRESA ZA DOSTAVU PONUDA:Ponude se dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici na adresu davatelja koncesije: OPĆINA KLENOVNIK, KLENOVNIK 9A, 42244 KLENOVNIK s naznakom ˝PONUDA ZA OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA- NE OTVARAJ˝ do 11:00 sati zaključno sa datumom 10. kolovoz 2020. godine.

Na poleđini ili prednjoj strani omotnice mora biti naznačena naziv i adresa ponuditelja. Ponude koje su pristigle nakon roka za dostavu ponuda neotvorene se vraćaju pošiljatelju.Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz ove dokumentacije za nadmetanje.

MJESTO I VRIJEME JAVNOG OTVARANJA PONUDA: Općina Klenovnik, Klenovnik 9A, 42244 Klenovnik, dana 10. kolovoz 2020. u 11:00 sati.
NAZIV DATUM
Obavijest o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga (1).Pdf 10.7.2020.
KONCESIJA ZA DIMNJAČARSKE USLUGE.docx 10.7.2020.