26 travanj 2021

Odluka o odabiru programa/projekata udruga i visini financijske potpore iz proračuna Općine Klenovnik za 2021. godinu


Na temelju odredbe članka 29. stavka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i članka 25. Pravilnika o financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Klenovnik, načelnik Općine Klenovnik donio je Odluku o odabiru programa/projekata udruga i visini financijske potpore iz proračuna Općine Klenovnik za 2021. godinu.

Podaci o udrugama i programu/projektu kojima je odobreno financiranje kao i podaci o visini dodijeljene financijske potpore  navedeni su u Tablici 1. koja čini sastavni dio ove Odluke.
NAZIV DATUM
Odluka o odabiru programa udruga.pdf 26.4.2021.