31 svibanj 2021

Javni natječaj za upis djece u dječji vrtić za pedagošku godinu 2021/2022.

OPĆINA KLENOVNIK 

DJEČJI VRTIĆ „LATICA“ KLENOVNIK

Upravno vijeće

 

Klenovnik 32

42244 Klenovnik

email: latica@vz.t-com.hr

 

KLASA: 601-01/21-01/11

URBROJ: 2186/015-21-01

 

Klenovnik, 31. svibanj 2021. godine

 

Na temelju članka 3. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Latica“ Klenovnik, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Latica“ Klenovnik objavljuje

 

Javni natječaj za upis djece u dječji vrtić za pedagošku godinu 2021/2022.

 

U Dječji vrtić mogu se upisati djeca od navršenih 12. mjeseci života pa do polaska u osnovnu školu.

 

Obrazac zahtjeva za upis možete preuzeti na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića www.vrtic-latica.hr,  Općine Klenovnik www.klenovnik.hr  ili osobno u prostorijama Dječjeg vrtića i Općine Klenovnik.

 

  1. Zahtjevu je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

 

-          zamolbu za upis ,

-          preslike rodnih listova sve djece iz obitelji,

-          preslike osobnih iskaznica roditelja,

-          preslika izvatka iz matice rođenih za samohranog roditelja koji nije bio u bračnoj zajednici,

-          preslika smrtnog lista ili izvatka iz matice umrlih za pokojnog roditelja,

-          dokaz o statusu roditelja kao hrvatskog branitelja ili stradalnika Domovinskog rata,

-          dokaz o tjelesnom oštećenju roditelja,

-          dokaz o statusu roditelja kao korisnika doplatka za pomoći njegu u punom iznosu

-          dokaz o statusu roditelja kao korisnika osobne invalidnine sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi,

-          preslika rješenja o razvodu braka,

-          potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja,

-          preslika važećeg dokumenta o doplatu za djecu,

-          dokumentacija kojom se dokazuje status djeteta s teškoćama z razvoju, sukladno odredbama članka 6. alineja prva Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe  ( „Narodne novine“ broj 63/08, 90/10 ),

-          dokaz o statusu roditelja kao redovnog učenika ili redovnog studenta

 

Povjerenstvo za upis djece u Vrtić objaviti će rezultate upisa s prijedlogom Odluke o utvrđivanju liste reda prvenstva za upis djece u Vrtić u roku od 15 dana od dana zaključenja roka za podnošenje prijava za upis.

 

ZAHTJEVE S PRILOŽENOM DOKUMENTACIJOM PREDATI U RAZDOBLJU OD 31. svibnja 2021. DO 18. lipnja 2021. GODINE SVAKOG RADNOG DANA U VREMENU OD 08:00 DO 14:00 SATI U PROSTORIJAMA DJEČJEG VRTIĆA ILI OPĆINE KLENOVNIK.

 

Protiv odluke Povjerenstva roditelji/staratelji djeteta imaju pravo žalbe. Žalba se podnosi Upravnom vijeću Vrtića u roku od 8 dana od dana objavljivanja liste reda prvenstva za upis, a o žalbi se odlučuje u roku od 15 dana od dana primitka žalbe.

 

                Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Latica“ Klenovnik

 

NAZIV DATUM
PRIVOLA.docx 31.5.2021.
Zahtjev za upis djeteta u vrtić.doc 31.5.2021.